<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <style type="text/css"> body { margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; } .txt1 { font-family: "_oŖў"; font-size: 13px; color: #1B1B1B; line-height: 18px; } .txt2 { font-family:"_oŖў"; font-size: 13px; color: #1B1B1B; line-height: 18px; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; } .txt3{ font-family: "_oŖў"; font-size: 14.6px; color: #0893d4; font-weight:bold; line-height: 17px; } .txt4{ font-family: "_oŖў"; font-size: 14.6px; color: #F00; font-weight:bold; line-height: 17px; } .txt5{ font-family: "_oŖў"; font-size: 14.6px; color: #ee0023; font-weight:bold; line-height: 17px; } .txt6{ font-family: "_oŖў"; font-size: 14.6px; color: #ee0023; font-weight:bold; line-height: 17px; } </style> <head> <BASE href="http://www.swsmu.com/flashlink/20160318_jjzk/579.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <title>NwmWёhT R</title> </head> <body> <div align="center"> <table width="840" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="1" bgcolor="#999999"></td> <td><table width="838" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/hT Rv.jpg" width="838" height="191" /></td> </tr> <tr> <td height="37" align="right" bgcolor="#AE0000" class="txt3"><strong>hT RVOL.146</strong></td> </tr> <tr> <td height="180" align="center" ><table width="822" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="366" height="150" valign="top" ><br /> <table width="366" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="22" align="left" valign="top" class="txt3" > ^:W~</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt2" ><span class="txt2"> N~c NhTm1.60% LNmE^MR N:NQggrn(11.71%)0 grё^\(6.57%)TV2Q](4.12%)mE^T N:N(0.26%)0L(-0.38%)T[(u5uhV(-1.17% 0*b5g30ehTV D8RYO9262.10N NhT NM0.21%...</span> <br /> <a href="http://www.donghaifunds.com/contents/2019/6/4-f12efc87ec6b4cb88f7799e1de84541b.html" >[`]</a> </p></td> </tr> </table></td> <td width="20">&nbsp;</td> <td width="145" valign="left"><br /> <a href="http://www.donghaifunds.com/contents/2016/11/22-a6a1ee0b40c84c74a45547434c0de6aa.html" target="_blank"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/bxKb1.jpg " width="140" height="170" border="0" /></a><br /> <br /></td> <td width="300" align="left" valign="top" ><br /> <table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="22" align="left" valign="middle" class="txt4" > bxKb</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt1"><span class="txt2">00</span>0khT'YNN0 <br /> 2019-05-29 V[;N-^`Nяs^;NcS_-N.YhQbmS9eiYXTO,{kQ!kOv^Sh͑݋ <span class="txt2"> 00</span><a href="http://www.donghaifunds.com/contents/2019/6/4-f12efc87ec6b4cb88f7799e1de84541b.html" target="_blank" >[`]</a></td> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt1"><span class="txt2">00</span>0Wё~t‰p0 <br /> 4gNNegA^:WQsc~te0N|Rv Nnx[ N ^:W[^*gegvpR_NQ!kQsNRgk <span class="txt2"> 00</span><a href="http://www.donghaifunds.com/contents/2019/6/4-f12efc87ec6b4cb88f7799e1de84541b.html" target="_blank" >[`]</a></td> </table> <br /></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><table width="838" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="409" height="50"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/wsjy1.jpg" width="409" height="37" /></td> <td width="141"><a href="https://jy.donghaifunds.com/etrading/" target="_blank"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/jy.jpg" width="141" height="37" border="0" /></a></td> <td width="133"><a href="https://jy.donghaifunds.com/etrading/AccoInit.do?BUSITYPE=OPENACCO" target="_blank"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/kh.jpg" width="133" height="37" border="0" /></a></td> <td><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/wsjy2.jpg" width="155" height="37" /></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td><table width="838" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <td width="18" valign="top"><img src="images/img4.jpg" width="18" height="330" /></td> <td valign="top"> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" align="left" valign="top"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/t"EeN.jpg" width="130" height="140" /></td> <td align="left" valign="top" ><table width="650" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt3" ><strong>.YL~vNzX[>kOiWё ُ20*N`ON </strong></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt2"><div style="text-indent:2em;"> (W 0X[>kOiagO 0[eVt^T YN .YLS g'YR\O0V[ONO(uOo`lQ:y|~>f:y X[>kOiWё{t gP#NlQS5g24e(WSNbz lQD,g:N100NCQ 1u-NVNlL100%c l[NhN/fĞSf |-NVNlLё3z[@\oR@\0 </div> <div style="text-indent:2em;">& & </div> <a href="http://www.donghaifunds.com/contents/2019/6/4-61e6760cf9a34ebc9faaf917f26ac80b.html" target="_blank" >[`]</a><br /> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="images/img8.jpg" width="454" height="16" /></td> </tr> </table> <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" align="left" valign="top"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/pp.jpg" width="130" height="150" /></td> <td align="left" valign="top" ><table width="650" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt3" >1. NwmybRRWё{|+RSΘiI{~:N</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt2"> T{,gWё:NmTW8RbDWё0ΘiI{~:NR3 ΘiNONhyWWё ؚN:P8RWWё0'^^:WWё0 </div> </td> </tr> <tr> <td height="10" align="left" valign="top"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt3" > 2. NwmybRR3u-0NV_YeT^Ng gNHN:S+R</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt2" >T{9hnc 0lQ_RƖ8RbDWёЏ\O{tRl 0ĉ[ _>e_WёvWёT TSN~[Wё{tNWёT TuHeKNewN[gPQ NRtNV FO~[vgP N_Ǐ N*Ng 9hncWёT Tv~[ blQS^WёT TuHeKNew NǏ3*Ng_YRt,gWёv3u-TNVv^cMRlQJT0(WdkKNMR bDelۏLNUO3uNNf0Wё^Ng/fcWёT TuHeT Wё{tNOWёvbD~TkO&{TWёT Tv gsQ~[@bvek09hnc 08RbDWёЏ\O{tRl 0v gsQĉ[ Wё{tN^S_WёT TuHeKNewmQ*NgQOWёvbD~TkO&{TWёT Tv gsQ~[0 </td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="37" align="center" bgcolor="#01407a"><a href="http://www.donghaifunds.com/products/hunhe/000822/index.html" target="_blank"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/e NQ</a></td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="images/line2.jpg" width="838" height="9" /></td> </tr> <tr> <td><table width="838" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="366" valign="top"><a href="http://www.donghaifunds.com/special/choice/index.html" target="_blank"><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/N7bc.jpg" width="362" height="170" border="0" /></a></td> <td width="105" align="left" valign="top"><img src="images/img10.jpg" width="105" height="129" /><br /></td> <td align="left" valign="top"><table width="350" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top" style="FONT-SIZE: 15px; font-family:'_oŖў'; line-height: 18px; COLOR: #094b95; HEIGHT:2px; font-weight: bold; TEXT-ALIGN: left" ></td> </tr> <tr> <td height="30" align="left" valign="middle" class="txt3" >zHS`NO</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" class="txt2" > zHSwnt+T@wmveSQm (W ObSU\-Nb}N0NSvSSeS^t0zHS`NONHyy~ey0Se~pI{b__U\_ Q[0N[Yi_ pU^0Hyy~ey{|`NO;N gRNmy Se~p{|`NO;N gc~I0xm4l0mIo4l0bNri_~I{ ^ߘT;N g|P[0NĞI{0 </div> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td align="center"><a href="http://www.donghaifunds.com/service/education/xinshou/gainian/index.html" target="_blank"><br /> <img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/(1)NwmWёڋObanner-01.jpg" width="830" height="155" border="0" /><br /> <br /> </a></td> </tr> <tr> <td><img src="http://www.donghaifunds.com/upload/picture/hT R^.jpg" width="838" height="215" /></td> </tr> </table></td> <td width="1" bgcolor="#999999"></td> </tr> </table> </div> </body> </html>